به برترین و جامعترین سایت آموزش عکاسی فارسی زبان خوش آمدید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش عکاسی-جلسه اول- آشنایی با ساختنان دوربینهای عکاسی        آموزش عکاسی-جلسه دوم- آشنایی با انواع دوربینهای عکاسی       آموزش عکاسی -جلسه سوم- آشنایی با لنزها-فاصله کانونی   آموزش عکاسی -جلسه چهارم- آشنایی با لنزها - دیافراگم     آموزش عکاسی -جلسه پنجم- آشنایی با تنظیمات دوربینهای عکاسی (سرعت ضشاتر، دیافراگم، ایزو)     آموزش عکاسی -جلسه ششم- آشنایی با حالتهای عکاسی     آموزش عکاسی -جلسه هفتم - نورسنجی    آموزش عکاسی -جلسه هشتم - عکاسی با فلاش-1   آموزش عکاسی -جلسه نهم - عکاسی با فلاش-2     آموزش عکاسی -جلسه دهم - عکاسی با فلاش-3    آموزش عکاسی -جلسه یازدهم -  کاربرد فیلترها در عکاسی   آموزش عکاسی -جلسه دوازدهم - عکاسی  در شب    آموزش عکاسی -جلسه سیزدهم - عکاسی ماکرو (ماکروگرافی) - 1   آموزش عکاسی -جلسه  چهاردهم - عکاسی ماکرو (ماکروگرافی) - 2     آموزش عکاسی -جلسه پانزدهم - عکاسی ماکرو (ماکروگرافی) - 3      آموزش عکاسی -جلسه شانزدهم - عکاسی ماکرو (لنزمعکوس) - 4       آموزش عکاسی -جلسه هفدهم - عکاسی ماکرو (لنز معکوس) - 5       آموزش عکاسی -جلسه هجدهم - طرز در دست گرفتن دوربین      آموزش عکاسی -جلسه نوزدهم - کادربندی      آموزش عکاسی -جلسه بیستم - کادربندی 2